04/10/2023

แม่ฮ่องสอน-ราษฏรตำบลบ้านกาศ ยกมือเป็นเอกฉันท์ ร่วมปัดฝุ่น โครงการอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

แม่ฮ่องสอน-ราษฏรตำบลบ้านกาศ ยกมือเป็นเอกฉันท์ ร่วมปัดฝุ่น โครงการอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริประพัฒน์ กำนันตำบลบ้านกาศ ร่วมกับ นายสมจิต เพียรฉลาด รองนายก อบต.บ้านกาศ ผู้แทน อบจ.แม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านกาศ ร่วมประชุมหารือ ปัดฝุ่น โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 6 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และ แก้ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำ ทางตำบลบ้านกาศได้มีการนำเสนอโครงการไปยังอำเภอแม่สะเรียง และ ระดับจังหวัดแต่ไม่ผ่านการเห็นชอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พยายามเสนอการจัดทำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ต.บ้านกาศ อย่างต่อเนื่อง แต่ทุกครั้งก็จะหายเงียบไป ซึ่งในครั้งนี้ ทางผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและราษฏรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันประชุมหารือ แนวทางการจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำ อีกครั้ง
นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริประพัฒน์ กำนันตำบลบ้านกาศ เปิดเผยในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีประชาคมย่อย เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และ รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านกาศทั้งหมด และ พี่น้องอีก 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้งมายาวนาน ประกอบไปด้วย บ้านป่าหมาก บ้านแม่หาร บ้านแพะ บ้านศรีดอนชัย บ้านพะมอลอ และ บ้านสบหาร ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรกว่า 4000 ไร่ ที่ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้นอกฤดูเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบกับรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน การพูดคุยในวันนี้ จึงเป็นการร่วมเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการฟื้นโครงการอ่างเก็บน้ำขึ้นมาอีกครั้ง หลังในอดีตได้มีการยื่นเสนอโครงการไปแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องป่า ดังนั้น ก่อนที่มาทำการปัดฝุ่นโครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อเสนอต่อภาครัฐอีกครั้ง จึงได้มีการทำประชาคมในระดับชุมชน เพื่อให้ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ด้าน นายสุรินทร์ กังวาลไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านป่าหมาก กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างอ่างเก็บน้ำ มีประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้จึงเป็นที่มาของการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่า ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเกิดหน้าฝนน้ำป่าไหลหลากก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรที่ทำกิน บ้านเรือนราษฏร ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่บ้านป่าหมากก็ประสบกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากมาแล้ว แต่ พอเข้าฤดูร้อน ที่นาก็แห้งแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรนอกฤดูได้ ดังนั้น หากมีการทำอ่างเก็บน้ำเมื่อเกิดหน้าฝนน้ำป่าไหลหลาก ก็ยังมีอ่างเก็บน้ำคอยกักเก็บปริมาณน้ำไม่สร้างความเสียหายส่งผลกระทบ และ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ก็จะมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ต่อไปในอนาคต
ด้วยปัญหาการขาดแคลนน้ำ การประสบสภาวะภัยแล้ง ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการปัดฝุ่น โครงการอ่างเก็บน้ำขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านกาศ ซึ่งจากการหารือประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่เห็นชอบให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป