01/10/2023

กระบี่-ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กระบี่-ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map)
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน สนองพระราชดำริ ตามแนวทางการพัฒนา”โดยรอมชอม” กับหลักความจริง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดกิจกรรม โครงการขุดลอกหน้าฝ่ายน้ำลัน หมู่ที่ ๔ การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map) อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีนายจารุรัตน์ สกุลดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด และระดับ
อำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติแก่ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
อาศัยกลไกความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ในลักษณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ในลักษณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา เป็นการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงเน้นย้ำ การพัฒนา “ภูมิประเทศ” และ “ภูมิสังคม”บนพื้นฐานนิสัยและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยยึดสภาพความเป็นจริง การพัฒนา
“โดยรอมชอม” กับหลักความจริง เป็นหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map) ครบทั้ง 8 อำเภอจำนวน ๕๓ ตำบล ๓๘๙ หมู่บ้าน และได้คัดเลือกพื้นที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการขุดลอก
หน้าฝ่ายน้ำลัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่นำร่อง…
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป