24/07/2024

สุโขทัย-กาชาดสุโขทัย มอบบ้านผู้ยากไร้ ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

สุโขทัย-กาชาดสุโขทัย มอบบ้านผู้ยากไร้ ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 มีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ “มอบบ้านกาชาด (ซ่อมแซม) บ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินการในทุกอำเภอ อำเภอละ 2 หลัง ๆละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้จัดสรรเงินตามโครงการให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2 รายได้แก่ นางคมคาย เสือนามอญ บ้านเลขที่ 38 ม.3 ตำบนบ้านนา นายมาโนช อ่อนศรี บ้านเลขที่ 33/4 ม.6 ตำบลวังทอง

ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าวด้วย
สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862