24/06/2024

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(Integrity and Transparency Assessment)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวย
ความสะดวกต่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนรวม 89.19 อยู่ในระดับผ่าน มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 17.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลจาก 3 แบบวัด ดังนี้

ผลคะแนน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผลคะแนน

ตัวชี้วัด

 

แบบวัด IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (30%)

93.87

1. การปฏิบัติหน้าที่

97.67

2. การใช้งบประมาณ

93.54

3. การใช้อำนาจ

92.62

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

92.95

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

92.56

แบบวัด EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) (30%)

80.91

6. คุณภาพการดำเนินงาน

82.63

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

82.25

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน

77.86

แบบวัด OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) (40%)

91.88

9. การเปิดเผยข้อมูล

90.00

10. การป้องกันการทุจริต

93.75

ผลคะแนนรวม (100%)

89.19

ผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะนำไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานต่อไป

——————

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป