12/07/2024

กาฬสินธุ์ครบ 8 ปีวันสถาปนาม.กาฬสินธุ์เชิดชูเกียรติบุคลากรมุ่งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กาฬสินธุ์ครบ 8 ปีวันสถาปนาม.กาฬสินธุ์เชิดชูเกียรติบุคลากรมุ่งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบโล่ เชิดชูเกียรติบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโอกาสครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ 9 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 8 ปี ที่ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เชิญตราสัญลักษณ์ ธง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากนั้น นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ “การบริหารพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวข้อ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศในปี 2570” และดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หัวข้อ “การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่โดยนวัตกรรมการวิจัย” โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ส่วนราชการ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
จากนั้น มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้กับบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักศึกษาดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียน ความประพฤติดี
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้ควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย โดย 8 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มุ่งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ทุ่มเทเพื่อให้สำเร็จดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570”

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป