29/09/2023

สมุทรสงคราม-รับการตรวจคัดเลือก“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาคกลาง

สมุทรสงคราม-รับการตรวจคัดเลือก“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาคกลาง

ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ นางสาวเมตตา สินยบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาคกลาง และคณะกรรมการฯ โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้น นางสาวศรินดา จิตต์อุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองไทย และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ โดยมีพระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางคนที เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ และผู้เกี่ยวข้องกล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และการซักถามข้อมูล จบแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินฯลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล และวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทย
ด้านนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็น จัดทำโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านจึงกำหนดการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งดีเด่นขึ้น โดยให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา เช่น ด้านการบริหารองค์กร การพัฒนาหมู่บ้าน และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติในภาพรวม ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการฯได้คัดเลือก “บ้านคลองไทย” หมู่ 1 ให้เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด และส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคกลาง

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed