26/06/2024

(สุรินทร์) มทบ.25 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์

(สุรินทร์) มทบ.25 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 กันยายน 2566 พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับกลไกความร่วมมือเพื่อประหยัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดสุรินทร์ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ให้กลุ่มครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้มั่นคงมีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาชีพ และยกระดับรายได้คนจนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รวมถึงสร้างโอกาสในการยกระดับฐานะทางสังคม (Socisl Mobility) ของครัวเรือนยากจนอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์

โดยการมีส่วนร่วมและการยอมรับสารสนเทศที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ ขจัดความยากจนระดับจังหวัดที่มีเป้าหมายขจัดความยากจนระดับพื้นที่อย่างชัดเจนทำให้คนจนหลุดพ้นความยากจนที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์อำเภอ หรือแผนจังหวัด (One Plan) ภายใต้การทำงานร่วมกันของกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเจตนารมณ์ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนยากจนรายครัวเรือนให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม และให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

ให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมีความสุขและยั่งยืน และให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป