13/07/2024

อธิบดีกรมการปกครอง แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้แจ้งอำเภอ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อธิบดีกรมการปกครอง แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้แจ้งอำเภอ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใจความว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ขอให้ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มิให้เสื่อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มิให้เสื่อมเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่
รัฐ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
แต่ปัจจุบันยังปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ


กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลจึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประพฤติตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ หากปรากฎว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาล หรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ให้นายอำเภอ พิจารณาตามมาตรการ
1.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยัง
ไม่เกิดความเสียหายอย่าร้ายแรง นายอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน และลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ


2.หากเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งฯ
3.หากนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
มีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ้นจากตำแหน่ง4.หากพบว่า กรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัย ให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ
5.กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชย
ให้ปรากฎเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
**************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป