25/09/2023

ลพบุรี-ประชุมรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้กับชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี-ประชุมรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้กับชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ที่ ศาลาการเปรียญ วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลบ้านกล้วย และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ ส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


สำหรับประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ ๆ เสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดดำเนินการประกอบด้วย ประเด็นปัญหาในเรื่องถนนภายในชุมชนหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย และตำบลใกล้เคียง ในช่วงน้ำหลาก รวมถึงปัญหาทางด้านแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และในการประกอบการเกษตร ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจังหวัดจะนำประเด็นปัญหาทั้งหมดไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

You may have missed