02/12/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายชัชพลวานิช เพชรดง นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

​​2. กรณี นายสนอง ปานเชียงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2566

​​3. กรณี นายปรีชา สุริยจันทร์ นายนพดลสมแก้ว นายนิพล คำสนิท และนายสมจิต ศรีสุขสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

​​4. กรณี นางหนูแดง บัวยั้ง นายประมวล โหระสิงห์ นายเทียนชัย คำมุล นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา นายสมัย ยันสูงเนิน และนายแสงจันทร์ คำโคตรศูนย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

​​5. กรณี นายเทวินทร์ เขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

​​6. กรณี นายภรรดร โสชาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

​​7. กรณี นายสกนธ์ รัตนเศียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

​​8. กรณี นายภาณุพล ไชยโห สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ลาออก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

​​9. กรณี นายบิน คำจรสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

10. กรณี นายวิชัย พงษ์สระพัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

​​11. กรณี นายประเวช กำลังมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

​​12. กรณี นายสมใจ เพชรชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

​​13. กรณี นายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ลาออก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

​​14. กรณี นายเด่น ประเสริฐศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566

​​15. กรณี นายสุทัต ศรีเลย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566

​​16. กรณี นายณรงค์ จันทร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

​​17. กรณี นายสุมล สุขนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

​​18. กรณี นายสยาม รัตนาภรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

​​19. กรณี นายจรุญ พาสระน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

​​20. กรณี นายบุญมี ติ๊บคำเฟย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

​​21. กรณี นายรัก มังคะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายณรงค์สิทธิมงคล

​​2. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายสนอง ปานเชียงวงษ์

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวปานนภา โนวงค์นางสาวเกตุษณา อินคำปา นางสาววัลภา มาริชิน และนายอนันต์ จันธิมา

4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
นางหนูแดง บัวยั้ง นางพุทธา คำโคตรศูนย์ นายอดิเรก ปิตตาคะโส นายสมัย ยันสูงเนิน นายเทียนชัย คำมุล และนายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีได้แก่ ร้อยตรี สมาน ล้ำเลิศ

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายวิรัตน์ มูลมา

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดได้แก่ นายฐานพงศ์ หนูจักร

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายอนุรักษ์ บัวฉาย

​​9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นางภัทรียา วณิชาชีวะ

​​10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิได้แก่ นายศักดิ์ประมวล สาตื้อ

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายจิระศักดิ์ เมืองจันทร์

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายพนม บาลี

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายสมควร เก่งศิลา

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราม เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายคำรณ ระวังชื่อ

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายณัฐชัย ศรีเลย

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายคธาธร ไสสุวรรณ

​​17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายธนพล มณีนวล

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายศักดิ์ชาย ธรรมวาทิตย์

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นางวิมลพรรณ บุณณสาร

20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายสัมพันธ์ ใจก๋อง

​​21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้แก่ นางเลือน ทองรศ

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป