12/12/2023

เชียงใหม่- ประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM2023 “การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล:เชื่อมประสาน เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน”

เชียงใหม่- ประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM2023 “การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล:เชื่อมประสาน เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคม ISIUM (International Society to Improve the Use of Medicines) ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย โดย กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และMahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) และผู้สนับสนุน Therapeutic Guidelines Ltd. Quality Use of Medicines and Pharmacy Research Centre, University of South Australia มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference to Improve the Use of Medicines (ISIUM2023) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อ. เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่ง ISIUM เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศต่าง 1 ทั่วโลก เพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถจัดการโรคและยาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ได้มีพิธีเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ Lynn Weekes ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคม ISIUM กล่าวเปิดงาน หัวข้อหลักในการประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM2023 คือ การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลการเชื่อมประสาน เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน (Improving the Use of Medicines: connecting, Learning, Moving Forward)

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอความก้าวหน้า นำเสนองานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารองค์ความรู้จากการวิจัยและขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุขและ ภาคประชาชน 145 คน จาก 25 ประเทศ โดยรูปแบบการจัดประชุม มีการบรรยายโดยวิทยากรระดับนานาชาติ การอภิปรายกลุ่มโดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยและต่างประเทศ การนำเสนองานวิจัยทั้งแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์และแบบวิดีทัศน์จำนวน 114 เรื่อง นอกจากนั้นมีการประชุมเครือข่ายรายประเด็น การแสดงนิทรรศการ และการศึกษาดูงานหลังงานประชุม

หัวข้อการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การออกแบบระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน แนวทางใหม่ในการจัดการปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล การส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน

ทั้งนี้ ผู้จัดและภาคีเครือข่ายจัดทำสรุปการประชุมเพื่อเป็นประโยชน์เผยแพร่แก่ประชาชนทราบต่อไป สามารถติดตาม ข้อมูลได้ที่เว็บไชต์สมาคม ISIUM

ISIUM conference, Chiang Mai 2023

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/
และเว็บไซต์ กพย. https://www.thaidrugwatch.org/

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป