12/12/2023

ชัยภูมิ-กว่า3พันคนร่วมใจแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

ชัยภูมิ-กว่า3พันคนร่วมใจแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้(29ต.ค.66)ตั้งแต่เวลา05.30น.ที่ผ่านมานายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ รักษาราชการแทน ผวจ..ชัยภูมิ ปล่อยขบวนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ทั้งเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค


นายเกษมสุข กันชัยภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ได้กล่าวว่า จากรายงานการศึกษาโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต จากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกําลังพัฒนา ส่วนในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจํานวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับ3ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง จากการศึกษา ในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทางสมอง ทําให้ความจําเสื่อมในภายหลังด้วย


โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยง ความเสี่ยงได้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ และสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชัยภูมิ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ ชมรมชัยภูมิแลนเด่อ และภาคส่วนต่างๆ จึงได้จัดงาน “แสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป สําหรับการจัดงาน ในครั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,000 คนเป็นลําดับที่ 7 ของประเทศ เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสําคัญของออกกําลังกาย ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
……………………………………………………………………………

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป