07/12/2023

ชุมพร –   บุญยิ่งใหญ่!!   นับพันตักบาตรเทโว ที่วัดพรุใหญ่

ชุมพร –   บุญยิ่งใหญ่!!   นับพันตักบาตรเทโว ที่วัดพรุใหญ่

วัดพรุใหญ่ ตักบาตรเทโว  เนื่องในวันออกพรรษา ชาวบ้านนับหมื่นคน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม ต่างพากันนำคนในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุ และเด็กๆ นำอาหารสด อาหารแห้งจำนวนมากเดินทางมายัง วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบล สะพลี อำเภอประทิว จังหวัดขุมพร   เพื่อร่วมใส่บาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

พระครูสถิต์ญาณปยุต(อาจารย์บุญมี)เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์  พระสงฆ์ 20 รูป มารับบิณฑบาต ก่อนที่จะตักบาตร พระสงฆ์ได้ให้ศีล 5 และกล่าวให้พร แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีตักบาตร

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะคือ การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่าในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

ชาวชุมพร จึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ วัดพรุใหญ่ จึงได้จัดงานประเพณี “ตักบาตรเทโว” เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป