11/12/2023

พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรตรวจเข้มถนนคสล.งบ3.4ล้านอบต.วังหว้าพบ58จุดมีรอยแตกร้าว 

พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรตรวจเข้มถนนคสล.งบ3.4ล้านอบต.วังหว้าพบ58จุดมีรอยแตกร้าว 
https://youtu.be/PIagzzY6OJo
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และชมรม STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.87-011 สายบ้านท่าปอ-บ้านสามบึงบาตร หมู่ที่ 5 บ้านท่าปอใต้ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,465 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,325 ตารางเมตร
โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,260,097.67 บาท โดยผู้ที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรทองคอนกรีต งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,408,500 บาท วันที่เริ่มสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ตุลาคม 2566
ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนว่าถนนยังไม่แล้วเสร็จ ถนนชำรุดบางส่วน จากการตรวจสอบพบว่าถนนบางส่วนมีการแตกร้าว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าให้ข้อมูลว่ามีถนนบางส่วนชำรุดที่ต้องแก้ไขจำนวน 58 จุด จากการตรวจสอบพบร้อยแตกร้าวเพิ่มและไหล่ทางทรุดบางช่วง และบางส่วนมีทรายลอยอยู่ เบื้องต้นทางคณะกรรมตรวจรับพัสดุให้ข้อมูลว่าการตรวจรับงวดที่ 1 พบความเสียหายของถนนและแจ้งให้ทางผู้รับจ้างแก้ไข และการตรวจรับในงวดที่ 2(วันที่ 27 ตุลาคม 2566) ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะพิจารณาไม่ตรวจรับเพราะยังพบความชำรุดเสียหายตามที่กล่าวมาข้างต้น
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้ให้ข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าทำหนังสือถึงผู้รับจ้างชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาในจุดที่พบความบกพร่องและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับอย่างเคร่งครัดตามที่กำหนดในสัญญาและให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งได้ขอเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สิทธิพจน์/พิจิตร/