30/11/2023

เพชรบูรณ์-พุทธศาสนิกชนชาว ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

เพชรบูรณ์-พุทธศาสนิกชนชาว ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที บริเวณวัดบ้านวังไทรทอง หมู่7 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูปิยพัชรานุสิฐ เจ้าอาวาส วัดบ้านวังไทรทอง เจ้าคณะตำบลซับเปิบ โดยมี นายสุรศักดิ์ เหมือนสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ นำพุทธศาสนิกชนชาวนตำบลซับเปิบ ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนชาวตำบลซับเปิบและนักท่องเที่ยวได้ตั้งแถวนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมตักบาตร และได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาต ร่วมบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ทางขึ้นเข้าวัดบ้านวังไทรทอง


พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ร่วมบิณฑบาต และพุทธศสนิกชน พร้อมกับขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป และ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ลงจากวัด เดินขึ้นทางเข้าวัดโดยมีรูปปั้นพญานาคสององค์อยู่ข้างทางขึ้นอย่างสวยงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่สืบสานต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป


ประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังออกพรรษา 1 วัน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธจริยาวัตร และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากทรงประทับจำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน เพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา การเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาพุทธศาสนิกชน ต่างพากันมาร่วมตักบาตรแด่พระพุทธเจ้า เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ และได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน


ทั้งนี้ยังมีการแจกจ่ายข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดาได้ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์ เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะทำในเทศกาลออกพรรษา เพื่อถวายพระสงฆ์แล้ว และส่วนที่เหลือนำมาแจกให้ชาวบ้านนำมารับประทานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป