02/12/2023

ลำพูน – ผู้ว่าฯ ลำพูน เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

ลำพูน – ผู้ว่าฯ ลำพูน เปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน(เชิงสะพานท่าขาม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองหวัดลำพูน เพื่อปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน(อส.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ออกจัดระเบียบสังคมฯ โดยมี พลตำรวจตรี บุณยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัด(ปจ.)ลำพูน , นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน , นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และ ปลัดอำเภอ

ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 , สำนักงานจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน , สำนักงานแรงานจังหวัดลำพูน , สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน , ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน, ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน , สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน , สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ , สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการรักษาความสงบเรียบร้อย/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ/การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบ่อนการพนันตรวจตราการครอบครองและพกพาอาวุธปืนสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการและอาชญากรรมต่าง ๆและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่


1. ยาเสพติด
2. การค้ามนุษย์
3. การครอบครองและพกพาอาวุธปืน
4. การพนัน
5. การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล
6. สถานบริการและสถานบันเทิง

โดยกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้จังหวัดและอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยแต่ละหน่วยงานจะได้นำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดประเด็นที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของไซเบอร์ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์และอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับคน และ กิจกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น คนที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ คนที่มีการครอบครองและพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฏหมาย คนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน จะมีการดำเนินการติดตาม และเฝ้าระวัง และยังมีการจัดระเบียบสถานบริการและสถานบันเทิง ให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป