12/12/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศITA Awards 2023 ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศITA Awards 2023
ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023)พัฒนาการสูงสุด
ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงาน
ที่มีพัฒนาการสูงสุด ในประเภทกลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานรัฐสภา
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยผลคะแนน 89.19 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังคงยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

——————————

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป