11/12/2023

จันทบุรี-องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวบปัจจัยจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวบปัจจัยจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 5 พ.ย.66 ) ที่จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางเดินทางมา ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลและ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนู้เทพ องคมนตรี / นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย / นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิการ่วมพิธี โดยการทอดกฐินครั้งนี้เป็นการรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตรเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา และเป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา ปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมียอดกฐินสามัคคีมหากุศลในครั้งได้เป็นจำนวนเงิน 22,313,328 บาท 09 สตางค์ ปัจจุบันการก่อสร้างองค์พระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตาเสร็จสมบูรณ์แล้วคงเหลือการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาให้สวยงามสมบูรณ์ต่อไป


หลังจากนั้น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเกษตรกรให้การต้อนรับ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนำเยี่ยมชมพื้นที่โอกาสนี้ องคมนตรีให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงกา
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531ให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี

เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมักขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน งานรางระบายน้ำ งานที่ทำการและบ้านพัก งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำนบดิน และในปี 2567 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง Spillway คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำจะมีขนาดความจุประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 3,972 ไร่ และในพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จำนวน 328 ไร่ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรจำนวน 734 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนบ้านไร่วรรณมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป