07/12/2023

ลำพูน – จังหวัดลำพูนจัดประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 4/2565

ลำพูน – จังหวัดลำพูนจัดประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 4/2565

นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัด(ปจ.)ลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทาทุ่งหลวง สนามกอล์ฟกัซซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ และ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯจังหวัดลำพูน

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักปกครองท้องที่ภายในเขตภาคเหนือ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องที่ มีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ นำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้บังเกิดผลในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สงบเรียบร้อยประเทศชาติมั่นคง สภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคมีความหลากหลาย ซับซ้อนแตกต่างกันไป จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ที่ทันสมัยหลากหลายสาขาวิชา จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรกรมการปกครองจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรฝ่ายปกครองในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงมีมติในการประชุมระดับภาคทุกๆ 3 เดือน โดยพลัดกันเป็นเจ้าภาพในการประชุม โดยครั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับรู้ข่าวสารจากส่วนกลาง เพื่อจะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้ความรู้ สถานภาพ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ให้ฝ่ายปกครองปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ กระทรวง กรม และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย นายกสมาคม ประธานชมรม 17 จังหวัดภาคเหนือ และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน เจ้าภาพฯ ก่อนที่จะหมุนเวียนไปในการประชุมครั้งที่ 1/2567 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว จำนวน -260,000.00-บาท พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ “เรื่อง การบูรณาการการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ให้กับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ และสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่จังหวัดลำพูน อีกทั้งได้มอบแนวทางปฏิบัติงาน ของท้องถิ่นให้ไปใช้ในการร่วมกัน ดูเเลบําบัดทุกข์ บํารุงสุข กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบลท้องถิ่นท้องที่ ของตนเองต่อไป รวมทั้งนายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จังหวัดลำพูน สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวให้จำนวนหนึ่ง พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฯด้วย

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป