02/12/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในระหว่างวันที่ 910 พฤศจิกายน2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด
และสามารถแนะนำการใช้งานระบบประเมินผลฯ ให้กับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่ได โดยร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกตั้ง
ทุกประเภท โดยสถาบันฯ ได้จัดทำเครื่องมือในการบันทึกการปฏิบัติงาน เครื่องมือการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน และเครื่องมือการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น 154 คน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลโดย นางสาวภารตี คลังธาร จากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อการเข้าใช้งานโปรแกรมการประเมินผลฯ” และ “เมนูการใช้งานและแนวทางการกรอกข้อมูลโดย นายนภัทร เกียรติกำจร จากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการฝึกภาคปฏิบัติการเข้าใช้งานโปรแกรมการประเมินผลฯ การกรอก และบันทึกข้อมูล การนำส่งข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน

——————————

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป