10/12/2023

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 14/2566 ลงวันที่
4 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 ใน 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
มาตรา 55 วรรคหนึ่ง เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (6) หรือไม่

ผลการพิจารณา การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจไม่เป็นที่สุด

ประเด็นที่ 2 การสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือการสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 105 และ มาตรา 106 เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (6) หรือไม่

ผลการพิจารณา การสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือการสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่
เฉพาะก่อนประกาศผลการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 105 และ มาตรา 106 เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นที่สุด

ประเด็นที่ 3 การใช้อำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562มาตรา 20 เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นที่สุด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (6) หรือไม่

ผลการพิจารณา การใช้อำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 20 เป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจไม่เป็นที่สุด

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายไว้ในคำวินิจฉัยว่า
การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามประเด็นที่ 1 ละ 3 นั้น สมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 20 ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามมาตรานี้
ใช้สิทธิทางศาลได้ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

——————————

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป