30/11/2023

พิษณุโลก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบ 54 ปี

พิษณุโลก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบ 54 ปี

 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลตรีนพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้างกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครอบรอบปีที่ 54 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระพุทธเอกาทศรถสุคตญาณประทานพร,

พิธีสักการะศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์, พ่อปู่ขุนเณร,พิธีสักการะพระตำหนักสมเด็จพระเอกาทศรถ,พ่อปู่ทรัพย์-พ่อปู่ผาชัย ,พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 46 โดยมี พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ อาคารกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (อาคารใหม่) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยทางด้านการส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วยทางการรบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้งในยามปกติ และสงคราม ถือได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่จะให้หน่วยที่ทำการรบทุกหน่วย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผนและนโยบายของกองทัพบก ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีพลตรีนพดล ยงพาณิชย์ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 คนที่ 25 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้สนับสนุนทุ่มเททรัพยากรของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบ

และที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กองทัพบก อย่างเต็มขีดความสามารถ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเวลาและสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยทั้งด้านเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย การป้องกันอธิปไตย ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ กองทัพภาคที่ 3 จะยังคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ เพื่อความสุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้ธำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป