21/06/2024

ชลบุรี-โรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกประจำปี 2566 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ป้องกันโรคเบาหวาน

ชลบุรี-โรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกประจำปี 2566 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ป้องกันโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลชลบุรี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. 2566 ของทุกปี โดยมี นายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มี น.ส.เอื้อมพร รักจรรยาบรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชลบุรี วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงาน บริเวณ ลานน้ำตก ด้านข้างอาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี

นายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์วันเบาหวานโลกที่จัดขึ้น เป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมที่มีการผสมผสานกิจกรรมทั้งการบรรยาย จัดเสวนาให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน และเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัวและประเทศชาติได้ ทั้งนี้ หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน ลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และลดอัตราการตายลงได้

ทั้งนี้ โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้พบจำนวนผู้ป่วย และอัตราตายจากโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.3 ล้านคน นอกจากนี้ ยังเป็นโรคที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) จึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “เบาหวาน ไม่เบาใจ” “เบาหวานห่วงไต” อภิปรายกลุ่ม เรื่อง “จากเบาหวานถึงไต” กิจกรรมออกกำลังกาย “กายแข็งแรงด้วยบาสโลบ” กิจกรรมเสวนาบนเวทีในหลายหัวข้อ อาทิ คุมเบาหวานได้ดี เมื่อตรวจน้ำตาลได้ถูกวิธี ยาเบาหวาน กินใช้อย่างไรให้ถูกต้อง โรคหัวใจ ภัยจากเบาหวาน เป็นต้น และบูธกิจกรรมให้ความรู้ภายในงาน อาทิ บูธโภชนศาสตร์ (เกี่ยวกับเรื่องอาหาร) บูธ เทคนิคการแพทย์ (ให้บริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว) บูธแพทย์แผนไทย การนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป