07/12/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายอัสมัน เจะแต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตอหลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

​​2. กรณี นายแสน ทองสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

​​3. กรณี นายวิวัฒน์ แย้มพราย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

​​4. กรณี นายไพรัช สัญญากิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

​​5. กรณี นายกรณ์บรรณวิชย์ บุญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

​​6. กรณี นางบุปผา มีพึ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

​​7. กรณี นายสุพัฒน์ ทีคำปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

​​8. กรณี นายสมเนียน วงค์ก๋องคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566

​​9. กรณี นายกิตติ เจริญวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

​​10. กรณี นายโสวัตร์ บรรเทากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

11. กรณี นางสาววิมล วงค์ธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายได้ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

​​12. กรณี นายเกรียงไกร ยินดีนิรันดร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

​​13. กรณี นายสุรชาติ เดชะบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

​​14. กรณี นายอาโด่ ค่าหล่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตอหลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีได้แก่
นายสะมะแอ เจะแต

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ไกรจินดาพาณิชย์

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระประแดง จังหวัสมุทรปราการ ได้แก่ นายธนนันท์ แย้มพราย

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายบำรุง จิตต์บุรุษ

​​5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้แก่ นายณภัทร ผลิผล

​​6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายไพบูลย์ จตุพรฆ้องชัย

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจักรกฤษ แก้วตา

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายแก้วดี เตชะปุ๊ก

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายแอบ เอียดเต็ม

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายดนตรี ผาดี

11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวสุมิตรา อินพา

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวรุจจิรา โชติอภิจินดาสกุล

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสามารถ สุธรรม

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายอ๊าฉ่า เชหมื่อ

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป