12/12/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

​​ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน2566
ด้วยเหตุดังต่อไปนี

                1. กรณี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

2. กรณี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

3. กรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แต่ไม่ได้มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ ประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล

​​2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการได้แก่ นางสารี พิมพ์สุข

​​3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายไพรัช ธรรมนารักษ์

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

—————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป