07/12/2023

ปทุมธานี ผวจ.ลงพื้นที่ลาดหลุมแก้วขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดตรงตามความต้องการของประชาชน

ปทุมธานี ผวจ.ลงพื้นที่ลาดหลุมแก้วขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดตรงตามความต้องการของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจเยี่ยม หารือข้อราชการ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปทุมธานี


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะเดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองอำเภอลาดหลุมแก้ว จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 5,000 ตัว ณ เขตอภัยทานบริเวณสระน้ำด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว และเดินทางไปห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยม หารือข้อราชการ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โดยมี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ


ทางอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้มีการจัดแสดงลำตัด ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของอำเภอลาดหลุมแก้วที่หาชมได้ยาก พร้อมทั้งได้จัดแสดงสินค้า OTOP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอลาดหลุมแก้วเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและคณะได้รับชม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ตรวจเยี่ยมกองร้อย อส. พอเพียง อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและคณะได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน


ทางด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปทุมธานี ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นสำคัญ ซึ่งยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตรงตามความต้องการของประชาชน และสอดรับกับการเจริญเติบโตของทุกภาคส่วน เร่งรัดพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ป้องกันช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยยึดหลัก “คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม” มุ่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติและทำงานด้วยความรวดเร็ว

ย้ำเรื่องสำคัญ “ให้ทุกคนร่วมกันปกป้อง เทิดทูนสถาบัน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า อำเภอลาดหลุมแก้วมีลักษณะสังคมแบบผสมผสาน มีทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตในรูปแบบการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป