02/12/2023

พรรคการเมืองที่แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเวลาออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ

พรรคการเมืองที่แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเวลาออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่
พรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ระหว่างวันที่ 18 22 ธันวาคม 2566 โดยมีพรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเวลาออกอากาศ จำนวน 18 พรรคการเมือง ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อพรรคการเมือง

จำนวน สส. (คน)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ได้รับการจัดสรรเวลาออกอากาศ

1

พรรคก้าวไกล

151

20 นาที

2

พรรคเพื่อไทย

141

20 นาที

3

พรรคภูมิใจไทย

71

20 นาที

4

พรรคพลังประชารัฐ

40

10 นาที

5

พรรครวมไทยสร้างชาติ

36

10 นาที

6

พรรคประชาธิปัตย์

25

10 นาที

7

พรรคชาติไทยพัฒนา

10

10 นาที

8

พรรคประชาชาติ

9

10 นาที

9

พรรคไทยสร้างไทย

6

10 นาที

10

พรรคเพื่อไทรวมพลัง

2

10 นาที

11

พรรคชาติพัฒนากล้า

2

10 นาที

12

พรรคเสรีรวมไทย

1

10 นาที

13

พรรคประชาธิปไตยใหม่

1

10 นาที

14

พรรคใหม่

1

10 นาที

15

พรรคท้องที่ไทย

1

10 นาที

16

พรรคเป็นธรรม

1

10 นาที

17

พรรคพลังสังคมใหม่

1

10 นาที

18

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

1

10 นาที

การจัดสรรเวลาออกอากาศเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 โดยพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 70 คน จะได้รับการจัดสรรเวลาการออกอากาศ
พรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที และพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ 71 คนขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรเวลาการออกอากาศ พรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที

ทั้งนี้ วัสดุเผยแพร่สำหรับการออกอากาศที่พรรคการเมืองจัดทำ ต้องใช้ข้อความ
หรือถ้อยคำที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือไม่มีผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง และไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบข้อความ ถ้อยคำ เนื้อหา
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สามารถติดตามรายละเอียดการออกอากาศของพรรคการเมืองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และFacebook “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือบริการสายด่วน 1444

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป