27/02/2024

ลำปาง-จังหวัดลำปาง Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ลำปาง-จังหวัดลำปาง Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วยนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ สนามพิทยุทยรรยงค์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

จากสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพื้นที่จังหวัดลำปาง จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันปกคลุมพื้นที่อย่างมาก โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่าไม้ การเผาวัชพืช การเผาขยะ สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น โดยในปี 2567 จังหวัดลำปางได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” กรอบแนวคิด Single command สั่งการและควบคุมการเผา

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการเตรียมการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแจ้งทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยรวม ซึ่งการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ได้ร่วมปล่อยพลังมวลชน ข้าราชการ พนักงาน รวมกว่า 700 คน เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2567 ในพื้นที่แหล่งกำเนิดไฟป่าและหมอกควัน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขต สปก. พื้นที่เกษตร ชุมชนและอื่นๆ และพื้นที่ริมทางหลวง

ภาวนันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน