27/02/2024

ชลบุรี-สมาชิกเมืองพัทยาอบรมเสริมความรู้ด้านกฎหมาย

ชลบุรี-สมาชิกเมืองพัทยาอบรมเสริมความรู้ด้านกฎหมา

วันที่ 22 ม.ค. 67 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ด้วยฝ่ายกิจการสภา ส่วนงานเลขานุการ สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยาพนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย , จังหวัดบึงกาฬ , จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยาพนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสภาเมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนา และศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน สร้างทีมงาน สร้างความผูกพันต่อองค์กรและเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน

โดยวันนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบัญญัติข้อบังคับ ด้านกิจการสภาท้องถิ่น และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการบริหารข้อบัญญัติเมืองพัทยาทั่วไป ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้รับเกียรติ นางเพ็ญศรี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรี่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ก่อให้เกิดวิทัศน์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับเมืองพัทยาต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป