24/06/2024

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร ในสถานศึกษา”

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร ในสถานศึกษา”

วันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร
ในสถานศึกษา” นำโดย มณฑลทหารบกที่12 โดย พล.ต.ไพรัช แก้วศรี ผบ.มทบ. 12/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.12 พร้อมคณะฯร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจิตอาสา 904 เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร
ในสถานศึกษา” โดยมีกิจกรรม


ประกอบด้วย
1.การบรรยายโครงสร้างและความเป็นมา และการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
2.การบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
3.การเสวนา เรื่อง “การนำสื่อโซเชียลมีเดียเข้าไปเป็นเครื่องมือช่วยในการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์
ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา”

โดย ก่อนหน้านี้ มทบ. 12 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร
ในสถานศึกษา ” จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 66 จัดกิจกรรมพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี จัดที่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 66 จัดกิจกรรมพื้นที่ จ.นครนายก จัดที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ได้แก่


1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามนโยบาย ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 และ ศอญ.จอส.ภาค 1
2.ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างการรับรู้ ความภาคภูใจในความ
เป็นชาติไทยให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา
3.รับทราบปัญหา ข้อคิดเห็น และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำสื่อโซเชียลที่สร้างสรรค์มาใช้
ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างการรับรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา
4.สร้างเครือข่ายโดยการตั้งกลุ่ม LINE ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อนำสื่อโซเชียลมีเดียไปใช้ในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไปในอนาคต

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป