24/06/2024

เจริญชัย” นวัตกรรมไทยตอบโจทย์ กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข นำหม้อแปลงลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอน

“เจริญชัย” นวัตกรรมไทยตอบโจทย์ กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุขนำหม้อแปลงลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอน

ร่วมงานแคมเปญ พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคนเมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงาน กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและสินค้าชุมชนและส้รางเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดแคมเปญ พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่งคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน เพื่อประสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความเข้าใจ และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดและการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานและสินค้าชุมชนให้มีโอกาสพบผู้บริโภคได้โดยตรง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ ให้สามารถ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ตลอดจนตกลงร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ และเกิดการขยายผลในวงกว้าง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานประกอบด้าย การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ให้มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเกิดจิตสำนึกในการผลิตและใช้พลังงาน สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนเครือข่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหัพภาคอย่างเป็นวงกว้าง และเกิดการประยุกต์ใช้พลังงานทาดแทนในระดับชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม
“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง ที่กิจกรรมแรกที่เราจัดขึ้นในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และคนในชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผมหวังว่า งานนี้จะเป็นการจุดประกายให้ทุกคนตระหนัก และนำสิ่งที่ได้รับจากงานในวันนี้ ไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เราทุกคนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ท้องถิ่นของเรามีความมั่นคงแข็งแรงในด้านพลังงานอย่างยั่งยืน”
นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด กล่าว ขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้เรียนเชิญร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน กระทรวงพลังงาน คาราวานความสุข ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน” และขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ท่านปลัดกระทรวงพลังงาน, ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ให้บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์หม้อแปลง ลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอน ตอบโจทย์นโยบายด้านการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอาคารสถานที่ ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 11.5% และ คืนทุนภายใน 2-5 ปีเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านการประหยัดพลังงาน หม้อแปลง Low Carbon เป็นหม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงานที่บริหารจัดการการสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม, อาคาร สถานประกอบการ ลดค่าไฟฟ้า 5-20% (Energy Saving) ลดคาร์บอน 5-20% (Low Carbon) มากกว่า 100 ล้านตัน ลดมลพิษ (Low Emission) ทำให้อุปกรณ์อายุการใช้งานยาวนานขึ้น (Long Life Equipment) เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เจ้าของอาคาร ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป