27/02/2024

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงและทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดรับกับสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายละเอียดการเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีแนวทางขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายละเอียดโครงการและกิจกรรมฯ สำหรับรอบแรก ได้เสนอโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ ได้แก่ โครงการสร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนอยุธยา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และโครงการ ๑ อปท. ๑ คลองสวยน่ามองปราศจากขยะและศัตรูพืชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป