21/02/2024

เพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข หนุนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น Healthy Cities MODELs สร้างรายได้ชุมชน สร้างเศรษฐกิจประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์ ผลักดันเป็น Healthy Cities MODELs ของเขตสุขภาพที่ 2 ด้านกรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้ายกระดับงานสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/สมุนไพรพื้นถิ่น ศูนย์เวลเนส เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยสร้างรายได้ชุมชน สร้างเศรษฐกิจประเทศ

วันที่26 มกราคม 2567 ที่หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์ (Good Health @Phetchabun) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์และภาคีเครือข่าย อสม.ร่วมงาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ครัวดนตรี (Chef’s Table) สาธิตทำอาหารพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพด้วยวัตถุดิบของดีเมืองเพชรบูรณ์ นิทรรศการมหกรรมสุขภาพดี ประกวดอาหารสุขภาพดี วิถีคนสุขภาพดี “อาหารไทยถิ่น กินเป็นยา” เป็นต้น

นายสันติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและสร้างงานให้กับประชาชน โดยผลักดันการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” เป็นต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) ในทุกจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกินดี อยู่ดี เพิ่มมูลค่าชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Healthy Cities MODELs แล้ว 20 ชุมชน โดยในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของเขตสุขภาพที่ 2 ได้ขับเคลื่อน Healthy Cities MODELs อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบ และยังมีอำเภอสุขภาพดีอีกจำนวน 10 แห่ง ซึ่งจะเร่งขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอต่อไป

“มหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์ ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถจัดบริการที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่” นายสันติ กล่าว

ด้าน พญ.อัจฉรา กล่าวว่า กรมอนามัย มีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN และ SAN Plus (Sanitation, Anamai, Nutrition) “สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน” เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด สถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว

ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่มีสถานประกอบการได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ซึ่งได้รับมอบป้าย SAN Certificate ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี รวมทั้งได้มอบป้ายเมนูชูสุขภาพให้กับสถานประกอบการด้วย โดยในงานมีการโชว์เมนูชูสุขภาพที่มีส่วนประกอบของมะขามหวาน ของดีเมืองเพชรบูรณ์ และมีการนำวัตถุดิบสมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน มาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพอีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป