26/06/2024

เปิดอาคารเรียนบ้านกำแพงเพชร รร. คุณภาพชุมชน อย่างภาคภูมิใจ

เปิดอาคารเรียนบ้านกำแพงเพชร รร. คุณภาพชุมชน อย่างภาคภูมิใจ

 


ที่ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่เปิดอาคารเรียนเพชรจรัส และอาคารเรียนพชร โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรท่ามกลางมวลชนอย่างภาคภูมิใจ โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ และต่อเนื่องสู่โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนงบก่อสร้างอาคารอนุบาล 1 หลังงบประมาณกว่า 4 ล้าน และอาคารเรียนอีก1 หลังงบก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท เป็นอาคารเรียนแบบ 3.18ล-55เขตต้านแผ่นดินไหว 4 ชั้น 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

สร้างแล้วเสร็จให้นักเรียนทุกระดับเข้าเรียนตั้งแต่ ประถมปีที่ 1-6 โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนครบจบในโรงเรียนเดียวมีความพร้อมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพแบะประสิทธิผล มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงควบรวมเข้าเรียนรวม นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอย่างปลื้มใจที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาพลเมืองโดยใช้การศึกษาในการพัฒนาประชากรวัยเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พลเมืองของชาติเพื่อพัฒนาประเทศ

ซึ่งโรงเรียนแห่งมีผู้ปกครอง ชุมชนได้ร่วมภาคภูมิใจส่งบุตรหลานเรียนกว่า 1,006 คน ที่มีครูที่มีศักยภาพ เต็มร้อยในการจัดการเรียนการ การขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่โรงเรียนจัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่าง ของโครงการฯที่มีการพัฒนายกระดับคุณภาพ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโครงการฯ มีโครงการรองรับ ครบทุกกลุ่มสาระ มีห้องปฏิบัติการครบทุกวิชาสามารถระดมความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นปั้นผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และสิทธิผล มีศักดิ์ศรีความเป็นเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นักเรียนที่จบการผสึกษาระดับประถมตอนปลายเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีโรงเรียนสี่มุมเมือง โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ,โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ร้อยเปอร์เซ็น เช่นเดียวกับผู้ปกครองต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจที่มี โรงเรียนนี้ของชุมชน ซึ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญ เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเชื่อมโยงกับกระบวนการ สู่ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ครอบครัว ภูมิภาค เศรษฐกิจ และประเทศชาติ


นางสาวชฎาพร กล่าวว่า ภาคภูมิใจและขอบคุณที่รัฐบาล กระทรวง สพฐ.ที่เล็งเห็นนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชนในฐานะหน่วยงาน สพป.สงขลาเขต 2 พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรมนุษย์ ให้สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่ดีของพลโลก และโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดี

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป