22/02/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง ร่วม ทสจ.แม่ฮ่องสอน ตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า อ.แม่สะเรียง ย้ำ โฉนดชุมชนยังไม่สามารถดำเนินการได้

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง ร่วม ทสจ.แม่ฮ่องสอน ตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า อ.แม่สะเรียง ย้ำ โฉนดชุมชนยังไม่สามารถดำเนินการได้
ณ บริเวณพื้นที่สวนป่า บ้านทุ่งแล้ง นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้
นายจตุพล ยะจอม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็น คณะกรรมการตรวจสอบการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 ตำบล เพื่อตรวจสอบว่าไม้ที่ตัดตรงกับแปลงสวนป่าที่ขออนุญาตตัด และมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ขออนุญาตตัดจริงหรือไม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า เกิดความรอบคอบรัดกุมในการควบคุมตรวจสอบการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และเป็นการบูรณาการประสานงานร่วมกับท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่ เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรมป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การตัดไม้ในสวนป่าที่ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องได้รับหนังสือรับรอง จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องพร้อมความเห็นประกอบเสนอนายอำเภอท้องที่หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ ออกหนังสือรายงานให้นายทะเบียนทราบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ก่อนทำการเคลื่อนย้ายไม้ดังกล่าวต่อไป
ด้าน นายจำรัส ทวีลาภ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ทสจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทางปกครองแม่สะเรียง เข้าตรวจพื้นที่สวนป่า ซึ่งพื้นที่บริเวณบ้านทุ่งแล้ว นี้ เจ้าของมีเอกสารสิทธิ์ เป็น สปก. ได้มีการขึ้นทะเบียนสวนป่า ตาม พรบ.สวนป่า ปี 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ไม้มีขนาดโตพอที่จะตัดไม้เพื่อทำการค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่า ไม้ที่ถูกตัดทั้งหมด เป็นไม้มาจากสวนป่าจริงหรือไม่ ไม้ตรงตามจำนวนที่ตัด และ เป็นไม้ที่อยู่ในแปลงสวนป่าที่ขออนุญาตไว้จริง และ เมื่อเจ้าของไม้ต้องการเคลื่อนที่ไม้ต้องขอหนังสือการรับรองการเคลื่อนที่ของไม้ที่ได้จากการทำสวนป่า ต่อ ทสจ.แม่ฮ่องสอน โดยทางหน่วยงาน ทสจ.จะนำเรียนทาง ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เพื่อออกใบ สป.15 ให้เคลื่อนที่ไม้ออกไปตามจุดหมายต่อไป ส่วนกรณี โฉนดชุมชน ยังถือว่าไม่เป็นเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน กฎหมายยังไม่รองรับ สำหรับที่ดินที่สามารถขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ ต้องเป็น โฉนด / นส.3 /นส.3 ก / สปก หรือ เป็นที่ที่หน่วยงานของรัฐปลูกป่าเพื่อการค้า เช่น ออป. เป็นต้น
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป