27/02/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันอันตรายของฝุ่น PM 2.5

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันอันตรายของฝุ่น PM 2.5

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายของฝุ่น PM 2.5 และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมากแต่ทรัพยากรทางธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากขึ้น เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัญหากลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือที่เรารู้จักทั่วไปว่า ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ ด้วยขนาดที่เล็กมากๆ เราจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้าฝุ่นนี้มีปริมาณสูงมากๆ ในอากาศจะดูคล้ายกับมีหมอกหรือควัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียเครื่องยนต์ การก่อสร้าง การเผาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน การเผาไหม้จากการเกษตร หรือการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง

เช่น การเผาขยะ เป็นต้น โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม อาจจะยาวไปถึงเดือนเมษายนของทุกปี ส่งผลกระทบในการมองเห็นและมีผลกระทบต่อสุขภาพในทุกเพศทุกวัยทั้งระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังในระยะยาว กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาจำนวน 200 คน ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว