21/02/2024

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เปิดกิจกรรม “Kick Off” เปิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan)การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ยกระดับความเข้มข้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เปิดกิจกรรม “Kick Off” เปิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan)การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ยกระดับความเข้มข้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ ลานประชาสำราญ หน้าทีว่าการอำเภอสุไหงปาดี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off” เปิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (Action Plan) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน โดยมี ผกก.สุไหงปาดี สารวัตร สภ.สากอ ผู้บังคับกองร้อย ตชด.447 ผู้แทน ผบ.ฉก.48 ปลัดอำเภอ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยกำลังในพื้นที ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญบ้าน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด”เป็นวาระแห่งชาติ”โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะภาคีเครือข่ายของหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยทั้งเรื่องของการป้องกันปราบปราม รวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดและกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วน 3 เดือนระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 โดยจัดให้มีการ “Kick Off” เปิดปฏิบัติการตัดวงจร ยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศ ปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วนเพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพ แต่ยังส่งผลกระทบแก่บุคคลรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน และสังคมเช่นกัน

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา โดยการดำเนินการค้นหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้ค้าด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

และอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญ คือการบำบัดรักษา และให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติด ให้มองว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วย แต่ทุกคนสามารถกลับตัวกลับใจได้ โดยทุกภาคส่วนต้องพร้อมจุดประกาย และขัดเกลา ศักยภาพของผู้ผ่านการบำบัดทุกคน ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

โดยครั้งนี้ มีการปล่อยเคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเส้นทางถนนพร้อมประธานในพิธีในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป