21/02/2024

เชียงใหม่- Ex- M.B.A. รุ่น 24 CMU จัดกิจกรรม หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12

เชียงใหม่- Ex- M.B.A. รุ่น 24 CMU จัดกิจกรรม หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-M.B.A.) รุ่นที่ 24 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีเปิดโครงการ CSR หอบรักไปห่มป่าครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2567 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียน กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจ มหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายพีระเมศร์ อริยกุศลสุทธิ ประธานรุ่น Ex MBA24 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์โครงการว่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-M.B.A.) รุ่นที่ 24 คณะบริหารธุรกิจ
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ด้วยจิตอาสามา ทำเพื่อสังคม จัดโครงการกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) : หอบรักไปห่มป่า การแบ่งปันสู่สังคม อิ่มใจ ได้บุญ ส่งถึงน้อง ให้แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากร โรงเรียนกมล-เรียม
สุโกศล (บ้านผาใต้) ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
จํานวน 189 คน ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและขยายพื้นท่ีให้เพียงพอในการนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว อ่างล้างจานและจุดตากถาดหลุมที่ใช้รับประทานอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะของโรงเรียนในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ สร้างจิตสาธารณะในหมู่สมาชิก Ex-MBA โดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันทําความดีคืนสู่สังคม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ Ex-MBA และเรียนรู้ขั้นตอนการทํากิจกรรม CSR

โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วย ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ของโรงเรียน ทาสี ยาแนว มุงหลังคา Clean room ตรวจวัดสายตา ให้ความรู้เรื่องฝุ่นPM พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนส่งมอบโรงอาหาร ห้องครัว เตาเผาขยะ และห้องปลอดฝุ่น พร้อมทั้ง บริจาคสิ่งของ อุปโภคและบริโภค อุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป