22/02/2024

เพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสักจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2567 (Field Day)

SONY DSC

เพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสักจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2567 (Field Day)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่าย) สวนมะขามหวานของนางสาวกนิษฐา ฉินเฉลิมวงศ์ เลขที่ 41 หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดงานฯ การจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

รวมทั้ง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field Day จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่เหมาะสมของเกษตรกร โดยกิจกรรมประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ด้านการเกษตรประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน การดูแลและการบำรุงรักษามะขามหวาน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์


การจัดการคุณภาพและการขอรับรองมาตรฐานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ การตลาดและการคัดเกรดมะขามเพื่อจำหน่าย โดย นางสาวกนิษฐา ฉินเฉลิมวงศ์ เจ้าของสวนมะขามหวานกนิษฐาเกษตรกรต้นแบบ
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ในอำเภอหล่มสัก เช่น แปลงใหญ่ส้มโอหวานตำบลลานบ่า แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ เป็นต้น มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 80 ราย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป