21/04/2024

ตาก – ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง ขอให้รัฐบาลใช้รูปแบบเสินเจิ้น จากจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนตากต่อไปกับรัฐบาลใหม่

ตาก – ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง ขอให้รัฐบาลใช้รูปแบบเสินเจิ้น จากจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนตากต่อไปกับรัฐบาลใหม่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 67 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ , หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ตาก) กล่าวถึง การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตากต่อไป หลังจากไม่มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนมานานกว่า 20 ปีว่า แนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ตาก) นั้น มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ต่อด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และมาจนถึงพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน แต่เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองไม่ปกติทำให้การขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่อง ทั้งที่ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมานานกว่า 20 ปี แต่ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่ล้มเหลว ทั้งที่ไปดูงานมาหลายประเทศ รวมทั้งเมืองเสินเจิ้น ประเทศจีนแล้ว ซึ่งจากการดูงานแล้ว สุดท้ายเขตเศรษฐกิจที่เป็นรูปแบบรูปธรรมที่ชัดเจน จับต้องได้ ประสบความสำเร็จคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลจีนได้กระจายอำนาจ มีคณะกรรมการใหญ่เป็นรูปแบบไตรภาคี มาจากทุกภาคส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภายใต้กฎหมายที่ออกมาเป็นพระราชกำหนด เช่นจากส่วนราชการมาจาก 21 กรม คือ กระทรวง ทบวง กรม ที่มีอำนาจเต็ม ทำให้ก่อให้เกิดรายได้จากการบริหารในพื้นที่ เช่นค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าว ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาษีรถยนต์ น้ำมัน หรือ ธุรกรรมต่างๆ โดยสามารถแบ่งรายได้ให้กับรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และกำหนดไว้
ดร.ฝอ กล่าวว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเสินเจิ้น ของรัฐบาลจีน มีความเจริญก้าวหน้ามากจนถึง
ขณะนี้ได้ก่อตั้งมานานร่วม 30 ปีแล้ว นั้นจากเดิมเมืองเสินเจิ้น มีประชากร 30,000 คน มีพื้นที่ติดทะเล มูลค่าการซื้อขายไม่กี่ล้านหยวน แต่ปัจจุบันมีประชากรกว่า 12 ล้านคน และมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบัน อยู่ประมาณกว่า 2 แสนล้านหยวน การบริการเขตพัฒนาเศรษฐกิจของจีน จะแยกเป็นจังหวัด พร้อมโครงสร้างบุคลากรที่มีอำนาจ โดยยึดหลักสภาพพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันด้านศักยภาพ ความแตกต่าง จุดแข็ง จุดอ่อน และบริบทในพื้นที่ต่างกัน นายเทอดเกียรติกล่าวว่า มีความเห็นด้วยกับรัฐบาลจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ แต่การบริหารด้านบุคลากร ต้องแยกออกจากกัน เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านสภาพพื้นที่ และศักยภาพ เช่น ที่แม่สอดมีการค้าชายแดนที่มีความละเอียดอ่อน มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดของประเทศไทย มากถึงปีละ 1 แสนบ้านบาท หรือ พื้นที่จังหวัดใด มีศักยภาพ มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไรก็สามารถบริหารได้ของพื้นที่นั้นๆ///////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป