21/04/2024

อยุธยา – องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Save ทุกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อยุธยา – องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Save ทุกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พิธีเปิดโครงการ Save ทุกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดประทรวงยุติธรรม
พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสุขภาพจิต โคย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมควบคุมโรค กลุ่มวนิอินพุทธ และสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดโครงการ Save ทุกควงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง พลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับบุคลากร เด็กและเยาวชน โดยเน้น
การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การตัดสินใจและมีความสามารถในการดูแล สุขภาพจิตด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะควร โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย “พัฒนาชีวิต (ดี) แค่คบกัลยาณมิตร (ดี)” การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การตรวจสุขภาพกายเด็กและเยาวชน กิจกรรมเติมพลังใจบุคลากร “เล่าได้นะ เราเพื่อนกันกิจกรรมกลุ่มบอร์ดเกม “เพื่อนดีดูแลใจ” สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จำนวน 77 คนบุคลากรจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 106 คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 247 คน

โครงการ Save ทุกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต สำหรับบุคลากร เด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง เนื่องจากบุคลากรต้องดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เคร่งเครียดและมีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง ในขณะที่เด็กและ เยาวชนก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมที่มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ดังนั้น หากบุคลากร รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้รู้จักพัฒนาจิตใจตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่กับปัจจุบัน มองโลกในแง่ดีรู้จัก คิดบวกและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้ รวมทั้งสามารถประเมินสุขภาพจิตและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว ก็จะนำมาซึ่งการมีความสุขตามบริบทได้ อย่างแท้จริง

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป