21/04/2024

นราธิวาส-พิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้างสันติสุข สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

นราธิวาส-พิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ปลูกจิตสำนึก ร่วมสร้างสันติสุข สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

 

ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันเอก กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 /หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3 เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนนราธิวาส 40 คน

และโรงเรียนนราสิกขาลัย 40 คน เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน เป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอุดมการณ์ ปลูกฝังให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

กิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชา นั่นคือ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเดินทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความยั่งยืนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมานุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป