21/04/2024

ลำปาง – วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิดกิจกรรมการตื่นตัวของเยาวชนกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในระดับนโยบาย

ลำปาง – วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิดกิจกรรมการตื่นตัวของเยาวชนกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในระดับนโยบาย

 

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การตื่นตัวของเยาวชนกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ระดับนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาศ ยศเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระครูโสภณวีรบัณฑิต, ผศ. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตศึกษา) ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะอาจารย์จากสถาบันต่างๆในจังหวัดลำปาง ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม


กิจกรรมการตื่นตัวของเยาวชนกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นเป็นกิจกรรมอบรมการใช้สื่อในการกระตุ้นให้เยาวชนมีความตื่นตัวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยมีการชี้ให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่พลเมืองและหน้าที่ของชาวพุทธภายใต้การรับสื่อจนอาจจะทำให้ขาดสติยั้งคิด จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในครั้งนี้ดำเนินการผ่านสื่อต่างๆ

อาทิ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อพื้นบ้าน สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ สื่อมวลชน ภายใต้การสร้างความสามารถในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม (Soft Power) โดยไม่ต้องบังคับเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและเยาวชน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ อำเภอ และมีภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ, สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดลำปาง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป