15/04/2024

กาฬสินธุ์ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เปิดโครงการ Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

 


วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ลานธรรม วัดป่าหนองแวงเหนือ บ้านหนองแวงเหนือ ม.5 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรี ต.ภูปอ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม


โนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลภูปอเป็นเป้าหมายแรกในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันร่วมทั้งมาตรการป้องกันและปราบปราม บำบัดรักษาฟื้นฟูตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์โดยสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวและชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันในการทำระบบข้อมูล ด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมู่บ้านที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน 393 หมู่บ้านหรือชุมชน

ในจำนวนทั้งจังหวัด 1,625 หมู่บ้านหรือชุมชน ในปี 2567 หมู่บ้านหรือชุมชนที่เป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีจำนวน 20 หมู่บ้าน รวมทั้งจังหวัดมี 413 หมู่บ้าน ที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โสทุกข์ โสยากและสร้างพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 ตำบล 1 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยโมเดล พื้นที่ชีวิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (L2C Model) (Life Land Creative Economy)


ทั้งนี้ ก่อนการเปิดโครงการจะเริ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบป้ายให้หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากนั้นมีการประกอบพิธีถวายผ้าป่าเพื่อตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยตามวาระจังหวัด ประธานในพิธีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประชาชนที่นำมาจำหน่ายในงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป