15/04/2024

จันทบุรี-วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

จันทบุรี-วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

 

วันนี้ ( 20 มี.ค.67 ) ที่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนายกมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยมีนายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน เกิดความภาคภูมิใจ และมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา เป็นการ แสดง ความยินดีและเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นการ ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

รวมทั้งเป็นการสร้าง วัฒนธรรมแบบอย่างในการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถ ที่ได้ศึกษา และเรียนรู้จากสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อจะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ สร้างเสริมให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 371 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 440 คน รวม 811 คน มีนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดตลอดหลักสูตรการศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334