15/04/2024

กำแพงเพชร – ฝึกอบรมบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว

กำแพงเพชร – ฝึกอบรมบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหัวข้อการบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม โดยนางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ

นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การฝึกอบรมให้กับบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่ยอมรับ และก่อให้เกิดภาพลักษณะที่ดีของจังหวัดกำแพงเพชร

จากข้อมูลในปี พ.ศ.2566 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 154.40 และจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 เป็นโอกาสดีที่จะทำให้จังหวัดกำแพงเพชรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีความปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่า เมืองไทยปลอดภัย มาแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีมาตรฐาน/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป