21/05/2024

กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้นำชุมชน

กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้นำชุมชน

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (จุดที่ 2 อ.เมืองกำแพงเพชร) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่ายในการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สำหรับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาองค์ความรู้และน้อมนำแนวทางกระบวนการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปตามข้อสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ขับเคลื่อนวาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมชัดเจนภายในระยะเวลา 1 ปี โดยให้กรมการพัฒนาชุมชน เร่งดำเนินมาตรการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปดำเนินการในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกพื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายที่ไปแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ปางศิลาทอง และอำเภอทรายทองวัฒนา และดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายในวันนี้อีก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร พรานกระต่าย โกสัมพี ทรายงาม ลานกระบือ และอำเภอคลองลาน สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน 358 หมู่บ้าน 1 ชุมชน และยังไม่ได้เป็นหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 631 หมู่บ้าน ชุมชน (605 หมู่บ้าน 26 ชุมชน) โดยมั่นใจว่าภายหลังจากที่เครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ จะสามารถจัดตั้งหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้าน////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป