18/05/2024

ภูเก็ต  –   สคร.11 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

ภูเก็ต  –   สคร.11 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันนี้ (24 เม.ย.67) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงได้พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สุขภาพที่ 11 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีแพทย์หญิงดารินดา รอซะ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด และมีผู้รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วม 80 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ณ  เดอะภูตะวัน บูทีค แอท เชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่องทิศทางการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2567 จากนั้นในช่วงบ่ายมีกทรบรรยาย เรื่อง การรู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน How to Qualify of work Life และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเสริมสร้างความคิด ขับเคลื่อนชีวิต/การทำงาน ส่วนในวันพรุ่งนี้(25 เมฺย.67) มีการบรรยายเรื่อง Teamwork เครือข่ายแห่งความสำเร็จ เสริมพลังตนสู่ประสิทธิผลของงาน พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีวิทยรจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสถาบันฝึกอบรม Work Smart Group

ทั้งนี้ จากรายงานผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2566 พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสื่อมวลชน ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ..//

ภาพ/ พี่ซัน/ข่าว/สทท.ภูเก็ต

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป