21/05/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567” เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567” เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมี นายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายแรงงานเข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้ใช้แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิหยุดงาน และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักความสามัคคี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ด้านนายโสภณ ปราบณรงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาแรงงาน ให้มีศักยภาพสูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และมีศักดิ์ศรี โดยกระทรวงแรงงานมีการดำเนินการในทุกมิติอย่างสมดุล

ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัยในการทำงาน และการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการมีงานทำ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานในระบบ นอกระบบ และกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการยกระดับการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างผลิตภาพ และเพิ่มกำลังทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน การจำหน่ายสินค้าจากชมรมแรงงานนอกระบบ การออกบูทหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บูทจากสถานประกอบกิจการ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบหรือ 72 พรรษา จำนวน ๑๓๐,๙๙๐ ซีซี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมให้การสนับสนุน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป