18/05/2024

ปทุมธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.67 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต

 

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบวุฒิบัตร แก่สามเณร จำนวน 74 รูป โดยมี พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล สร้างความรักความผูกพัน ใกล้ชิดกับบวรพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสืบไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป